Jaaroverzicht 2017

Jaarbericht NBV afdeling Groningen over het verenigingsjaar 2017-2018

Ledenvergaderingen (Bij de Oude Drogisterij)
– 23 januari: bespreking praktijkvragen, Jan Schuitema over oud materiaal
– 28 februari: jaarvergadering, J. Schut over Staatsbosbeheer en bijen/imkers
– 27 maart: mededelingen, bespreking praktijkvragen
– 16 october: mededelingen, bespreking verloop bijenjaar
– 21 november: onderscheiding Berthus Padberg, lezing W. Ferguson over wilde bijen
– 15 januari: mededelingen, Sjef Van Esch over koninginnenteelt

Bestuursvergaderingen
Vergaderingen op: 3 mei, 12 juli en 24 januari. Voorbereiden van vergaderingen, gesprekspunten:
– Het vernieuwen van het reglement van de bijenstal; het kunnen vragen van stageld. Samen met inkomsten van fondsen moet dit stageld het gebruik, onderhoud en vernieuwing van de stal kostendekkend kunnen houden.
– Meer activiteiten in de zomer, zoals open avonden en excursies
– Verhoging inkomsten vereniging. De inkomsten dalen door ledenterugloop. Maar we willen ook iets meer geld voor de zomeractiviteiten en attenties voor sprekers. Gedacht wordt aan een contributieverhoging, inkomsten uit collecteren, verloting  geschonken kast etc. Doel is dat de vereniging quitte speelt.
– Afstemming ledenadministratie met de NBV en analyse ledenverlies van 47 naar ca. 40. Onderzocht wordt of er bij de categorie gewone leden en gastleden de categorie donateurs afdeling mogelijk is.  Cursisten worden benaderd voor het lidmaatschap.
– Instelling activiteitencommissie die zich met de zomeractiviteiten, open dagen, excusies e.a. zou kunnen bezighouden, activiteiten coördineren met andere verenigingen.

Korfvlechtcursus
– Bart van Egteren gaf in acht lessen de cursus korfvlechten in het Le Roy huis voor een enthousiaste groep   deelnemers.

De inloopavonden (Le Roy huis)
– Een nieuwe activiteit om de rustige zomermaanden op te schudden. Er zijn twee avonden georganiseerd, op 21 juni en 30 augustus. Het was een mooie gelegenheid voor jonge imkers om met meer ervaren leden van gedachten te wisselen. Op de eerste avond zijn TBH kasten en het Flowhive systeem gedemonstreerd.
De bijenstal
– Tijdens NL Doet op 11 maart is, onder leiding van Gerardus Vos en Jan Schuitema, met 7 leden en twee vrijwilligers het hekwerk vernieuwd, gesnoeid  en het dak schoongemaakt. In 2018 wordt de stal verder opgeknapt en wordt een afscheiding langs de weg onderzocht. Financiering komt van het Oranjefonds. Voor de lange termijn wordt nagedacht over een forsere vernieuwing.

De open dag en overige activiteiten
– Sinds dit jaar is de website van de vereniging onder handen genomen door Miena, en zijn alle actuele activiteiten terug te vinden. Dankzij de website hebben we al meerdere nieuwe leden kunnen begroeten.
– In juni was het jaarlijkse bezoek aan de Bijenstal van de basisschool de Widar, onder begeleiding van Isa Dingemans, Bart van Egteren en Peter van Zoest.
– De open dag, gecoördineerd door Anneke Boerma, op 8 juli tijdens de Open Imkerijdagen vond traditiegetrouw plaats in het Stadspark. Door de regen viel het aantal bezoekers ’s morgens tegen, maar ’s middags was de belangstelling goed.
– Op 23 juli is door een aantal leden een geanimeerde fietstocht georganiseerd langs imkers en hun bijenstal.
– Een aantal leden hebben meegedaan aan het doppenprojekt, dat samen met Haren-Paterswolde wordt georganiseerd. Teler Carlo Leber stelde doppen ter beschikking aan ontvangende imkers, waarmee  zij met minimale kosten goede volken kunnen telen.